Team

Vår teamfilosofi!

Hvordan kan vi som gruppe utvikle og mestre team?

I denne «digitale-perioden» med både hjemmekontor og selvstudie fra husets fire vegger, kjenner mange av oss på en (etterlengtet?) teamfølelsen mer enn noen gang tidligere. Videoforelesninger med kollokvier, møter gjennom videofunksjoner på Zoom og arbeidsplaner lagt på sosiale plattformer gjør hverdagen vår annerledes men styrker vår samarbeidsevne! Nå er vi er alle en gjeng og må dra lasset sammen for å komme fremover. Vi drar nytte av hverandre for å nå felles mål, og dette er vi gjensidig ansvarlig for.

Hva kjennetegner vårt team?

En god løsning

I en verden med økende digitalisering og globalisering, er det viktigere enn før å utvikle team som presterer. Denne uken er vi alle tilbake på studiet. Tidligere studenter har logget på våre videoforelesningene, og snakket tydelig og engasjerende om sine erfaringer, opplevelser og prestasjoner både som enkeltindivider, men også sammen i en gruppe eller team, om hvordan de har opplevd sine dager som digitale markedsførere. Studentene kan med sikkerhet forsikre oss om den siste modulen med Karl Philip Lund vil være preget av mengder med ny erfaring, økt kunnskap og tett samarbeid. Sistnevnte er viktig når vi utover våren også skal ta fatt i en mer praktisk læring. Logg på hodet, skru på vilja – bli med!

Min vei. Vår gruppe.

I denne delen skal jeg samarbeide med to klassekamerater. Synne og Malin. Vi tre har lagt bak oss flere tidligere, gode samarbeid og vet hvordan vi gjennom våre individuelle ferdigheter og kompetanseområder på tvers av fag skape god dynamikk. Vi vet hvilke knagger vi kan henge faglige tilnærminger på, og hvilke knapper “å spille på” for å dra nytte av hverandres kunnskap for å skape felles mål. Som gruppe gjennom flere måneder er dette viktig å kunne skape en best mulig dynamikk i skolearbeid og samhold. Denne tanken bygger på begrep-forståelsen til Katzenback og Smith (1993) som ser på et team som et lite antall mennesker med komplementære ferdigheter som er forpliktet til et felles formål, felles mål og tilnærming til arbeidet som holder hverandre gjensidig ansvarlige for. Vår gruppe bygger på dette og spesielt innen rolleforståelse og fleksibilitet i temaet.

Grupper møtes på de digitale plattformene.

Teamwork – vår filosofi er samarbeid!

Mang har nok hørt om «jordbærfilosofien» til Petter Stordalen. Filosofien er sett gjennom brillene til en HR-medarbeider og handler i grove trekk om å ansette folk som har komplementære ferdigheter. Filosofien er fått god oppslutning etter mange av hans foredrag og grunnsteiner i selskapet Strawberry. Stordalen mener det er for lett å velge folk som er lik seg selv, men at det gagner både deg og teamet dersom du velger folk som dekker dine egne, ofte ukjente blindsoner. Filosofien er med på å integrere og dekke temaet på en kompleks og god måte, også i et lærerperspektiv. En annen måte å få innsyn i ulike gruppeprosesser og læringsopplevelser er å lese innlegget til PR-student Synne Marie Jacobsen. Innlegget belyser hva som kjennetegner et godt team og hvordan dette kan utspille seg i klasserommet gjennom såkalte “breakout-groups.” Jeg velger å trekke frem denne læringsformen siden min gruppe ønsker og se på mangfoldet rundt teamarbeid og dekke Stordalen sine «blindsoner.»

Jacobsen tar med utgangspunkt i en annen filosofi og regeløvelse av Christina Wodke. Blogginnlegget tar for seg det å visualisere en god læringsopplevelse – både fysisk og digitalt – og senere kunne diskutere, vektlegge og konkretisere hva som gjorde opplevelsen god. Det samme tankegangen gjelder for en dårlig læringsopplevelse.

Hva er viktig for god læringsopplevelse?

Både filosofien til Stordalen og regeløvelsen til Wodke treffer spikeren på hodet i planken jeg kaller  «hvordan vi opplever en gitt situasjon.» Vi åpner opp og setter spørsmålstegn rundt hvilke kvaliteter vi selv har, verdsetter og hva vi ønsker å oppnå som et team og hvordan vi lærer som en helhetlig gruppe. Dette gjør min gruppe til et lærende og bevisst team – ikke minst: sammensveiset gjeng!  

En god læringsopplevelse i vår gruppe er tett samarbeid, fordeling av oppgaver ut i ifra interesse og kompetansefelt og tett oppfølging fra andre teammedlemmer. Her er det takhøyde for høye diskusjoner og utallige innspill og meninger. For de andre i klassen var blant annet gode forelesere, et rom for diskusjon med læring og ikke minst praktisk erfaring, viktig for deres egen opplevelse av en god læringssituasjon. Også den faglige bloggen var en viktig komponent i hvordan flere så på opplevelsen rundt læring.  Det motsatte, altså en dårlig læringsopplevelse, vår dårlig dialog. Med to streker under svaret.  

Når er jeg trygg i læringsopplevelsen?

Ingen er trygge dersom de ikke føler seg sammensveiset. Et team skal kunne gi hverandre feedback og stoler på hverandre. Normer og verdier er viktige brikker i et samspill og teamets medlemmer skal ha en trygg plattform for læring. Slik kan gruppe dele samme mål og jobbe for å nå det!

Dette viser at team er viktige for å få en opplevelse som tilfredsstiller og skaper gode erfaringer.

Sammendrag:

Det å skape et team og få til godt teamwork er blitt rikelig illustrert i både klasseromsundervisning med «breakout- grupper» og akademiske lærebøker. Hva ligger bak utviklingen av gode team? I dette innlegget har vi tegnet en skisse på hva et team er og lagd et rammeverk basert på dynamikken innad kan fungere på best mulig måte. Delvis har vi sett på hva som skaper de beste teamene og hvilken filosofi som ligger bak et godt samspill. Det å skape trygge læringsarenaer og opplevelser, både i gruppe og klasserom, gir økt. Et team har altså et felles formål. Vårt er kreativitet, gjensidighet og ansvarlighet. Dette er i Wodzec sin ånd. Våre komplementære ferdigheter bli gjenspeilet i vårt arbeid og vi bruker ferdigheten som verktøy for mål og suksesskriterier. Et annet verktøy som ligner dette er OKR. Se neste blogginnlegg.

Anbefalinger:

Bok fra Universitetsforlaget. «Teamet» er en grundig innføringsbok i teamarbeid og hvordan team bør utvikles for å yte godt. Boken er rikt illustrert med eksempler fra norske grupper og henvender seg til alle som vil studere, utvikle og mestre team. Både teoretikeren som vil vite hvorfor, og praktikeren som vil vite hvordan, vil ha stort utbytte av denne boken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *